Támogatások adózása II.

Az adóalap-kedvezményre jogosító támogatások kedvező sajátossága, hogy egyrészt elismert költségnek minősülnek, másrészt a támogatás összegének meghatározott hányadával tovább csökkenthető az adózás előtti eredmény.

Ehhez azonban mindenképpen szükség van a támogatott fél által kiállított igazolásra. Ennek tartalmi elemeit a Tao tv. 7. § (7) bekezdése tartalmazza:

  • a kiállító és az adózó megnevezése,
  • székhelye,
  • adószáma,
  • a támogatás összege, célja.

A támogatás lehet egyszeri vagy tartós. A több éven át tartó támogatások esetén magasabb adókedvezménnyel lehet számolni, arra azonban ügyelni kell, ha a támogató nem tartja be a megállapodásban vállaltakat, akkor a kedvezményt vissza kell fizetni.

Csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek, az adományozási szerződés keretében, a közhasznú tevékenysége támogatására adott adomány 20 %-a.

Az egyszeri adományozás mellett lehetőség van tehát tartós adományozásra is. Ilyenkor a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy

  • a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben,
  • évente minimum egy alkalommal,
  • azonos vagy növekvő összegű támogatást nyújt.

A támogatásnak tehát legalább négy éven át kell tartania, mindenképpen írásba kell foglalni és kizárólag pénzadomány lehet.

Az egyszeri adományozáshoz képest a kedvezmény mértéke az adott összeg 40 %-a lehet.

Ugyanakkor, amennyiben a szerződésben vállaltakat a támogató – különböző okból – nem teljesíti, a korábban elszámolt csökkentő tétellel növelni kell az adóalapot.

A többletkedvezmény összegével kell növelni, ha a támogatás amiatt hiúsul meg, mert a támogatott szervezetet törlik a közhasznú nyilvántartásból.

A többletkedvezmény kétszeresével kell növelni, ha a támogatás amiatt hiúsul meg, mert az adózó jogutód nélkül megszűnik vagy bármilyen egyéb ok fordul elő.

A közhasznú szervezeteken kívül adókedvezményt lehet elérni

  • a különböző Alapok támogatásával (Magyar Kármentő Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Kárenyhítési Alap),
  • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok támogatásával, valamint
  • a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatással.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó