Cégautóadó: speciális esetek II.

A cégautó adó fizetési kötelezettség legalább egy teljes hónapra fennáll, akkor is, ha pl. a magánszemély üzleti útja, amellyel összefüggésben költséget számol el, csak néhány napig tart.

Nem magánszemély tulajdonos esetén az adókötelezettség a tulajdonszerzést/lízingbe vételt követő hónap első napján keletkezik és annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amikor az adó tárgyát képező személygépkocsit eladják/elajándékozzák/pénzügyi lízingbe adják/pénzügyi lízingbe adónak visszaadják.

Magánszemély tulajdonos/lízingbevevő esetén az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőzően költséget számoltak el.
Speciális helyzet áll elő, ha magánszemély tulajdonos ingyenesen vagy ellenérték fejében használatba vagy bérbe adja az autót egy másik magánszemélynek, aki ezzel kapcsolatban költséget számol el. Ebben az esetben az adó alanya továbbra is a tulajdonos, ugyanakkor a költségelszámolás tényéről a használónak 8 napon belül értesítenie kell a tulajdonost. Ha ez elmarad, akkor az adófizetési kötelezettség átszáll a személygépkocsi használójára.
Magánszemély tulajdonos esetén az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben utoljára történt költségelszámolás.

A hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után az adófizetési kötelezettség a költségelszámolást követő hónap első napján kezdődik és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyet követően már nem történik költségelszámolás. Tipikusan ez a helyzet áll fenn  pl. külföldi rendszámmal ellátott autók esetében.

Az adó összege a gépjárműadóról szóló törvényben található táblázat alapján egyszerűen meghatározható. Ehhez két komponens ismerete szükséges, a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és a környezetvédelmi osztályba sorolása.
A Magyarországon nyilvántartásba vett gépjárművek esetén a forgalmi engedélyből ez a két adat kiolvasható.
Amennyiben az autó nem szerepel a hazai hatósági nyilvántartásban, a rendelkezésre álló iratokból kell ezeket meghatározni. (Pl. a személygépkocsi légszennyezési, zajkibocsátási adatai, meghajtása).

Általánosságban elmondható, hogy az EU-ban nyilvántartott személygépkocsik esetén a környezetvédelmi osztály a külföldi hatóság által kiadott iratokból meghatározható.
Ha azonban a gépjármű ún. harmadik országban van nyilvántartva és környezetvédelmi besorolása nem állapítható meg, akkor a „6” környezetvédelmi osztály-jelzést kell alapul venni.
Szintén törekedni kell arra, hogy az adóalany a jármű teljesítményét hitelt érdemlően igazolni tudja. Ha ez nem lehetséges, legalább a legalacsonyabb adótétel alapulvételével kell az adót megállapítani.

Az is köztudott, hogy a határidőben megfizetett gépjárműadó összege levonható a cégautó adóból. További feltétel, hogy csak akkor vonható le, ha adott időszakra mindkét adókötelezettség fennáll és mindkét adónemnek ugyanaz a személy az alanya.
Az újonnan vagy ismételten forgalomba helyezett járművek esetében az adófizetési kötelezettség a forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik, melyet az adóhatóság határozattal állapít meg. Amennyiben a cégautó adó esedékességéig a határozat még nem áll rendelkezésre vagy az abban foglalt fizetési határidő még nem telt el, a cégautó adó összege nem csökkenthető.
Ugyanakkor a határozat kézhezvételét követően határidőben megfizetett gépjárműadó összegével mérsékelni lehet az ugyanazon adóalany által, ugyanazon időszakra vonatkozó cégautó adó összegét. Ezt a korábban benyújtott bevallás önellenőrzésével lehet megtenni. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó